ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว "คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2 " ตำบลพังขว้าง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยอาศัยศาลาวัดสามัคคีธรรม  เป็นสถานที่เล่าเรียน  โดยนายอำเภอเป็นผู้จัดตั้ง  ดำรงอยู่ด้วยงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  20 ตุลาคม  2479  มีนายทอน  เมืองมุงคุณ เป็นครูใหญ่คนแรก  เปิดเรียนตั้งแต่ ป.1 - ป.4  ที่ดินของโรงเรียนตามที่ปรากฏในทะเบียนของโรงเรียน  จำนวน  2  แปลง  แปลงที่ 1 มีเนื้อที่ประมาณ  72  ไร่  และแปลงที่ 2  มีเนื้อที่  38  ไร่                                                                             
      ปี พ.ศ.  2490  โรงเรียนได้ย้ายไปปลูกสร้างในที่ดินทิศตะวันออกของหมู่บ้าน 
      ปี พ.ศ.  2509  โรงเรียนได้ย้ายจากที่ดินแปลงเดิมมาสร้างใหม่ทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน
      ปี พ.ศ.  2512  ได้เปิดขยายชั้นเรียน  ประถมศึกษาตอนปลายขึ้น
      ปัจจุบัน  ได้จัดการศึกษา มี 2 ระดับ  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว ฯ