ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์     มุ่งมั่นสร้างโอกาส  และส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐาน  มีสมรรถนะสำคัญ  มีความรู้คู่คุณธรรม  ยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  ก้าวทันเทคโนโลยี  คิดและแก้ปัญหาเป็น
ปรัชญา    "การพัฒนาสถานศึกษาให้เข้มแข็ง เสริมแรงด้วยเทคโนโลยี ทันสมัยให้ก้าวหน้านำพาคุณภาพนักเรียนให้มาตรฐาน  ผสมผสานภูมปัญญาท้องถิ่น"