ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

เพื่อให้โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว "คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2"  เป็นผู้นำทางด้านวิชาการ   บรรลุผลด้านการจัดการเรียนการสอน

เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสมตามภารกิจต่อไปนี้

1.พัฒนานักเรียนให้มีความรู้    มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม         

2.สร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติด  สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  มาใช้ในการศึกษา

5. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา