ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

สุภาพรณ์ พรมเสาร์
ครู คศ.3

นางภัทราวดี มีอำนาจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0