ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำขั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางอรอนงค์ รัตนพลที
ครู คศ.2