ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำขั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางเบญจวรรณ บุญแสง
ครู คศ.3