ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำขั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสุนันทา รัตนคุณากร
ครู คศ.3