ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำขั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายธนูรักษ์ จันทร์หอม
ครู คศ.3