ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สนับสนุนการสอนชั้นประถมศึกษา 1 - 3

นางสาววริญญารัฐ อ่อนศรีชัย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจุรีรัตน์ แสนเมือง
ครูอัตราจ้าง

นางบุษบา ชุมปัญญา
ครู คศ.3