ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สนับสนุนการสอนชั้นประถมศึกษา 4 - 6

นายปรีดา หาญคำ
ครู คศ.3

นางสาวขนิษฐา ปัญญาประชุม
พนักงานราชการ

ว่าที่ร้อยโทจิตติชัย ภูขมัง
ครู คศ.3