ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สนับสนุนการสอนชั้นประถมศึกษา 4 - 6

นายปรีดา หาญคำ
ครู คศ.3

นางสาวขนิษฐา ปัญญาประชุม
พนักงานราชการ

นางสาวจุรีรัตน์ แสนเมือง
ครูอัตราจ้าง