ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูธุรการโรงเรียน

นายสมบัติ ชาญศิริ
ครูธุรการ